Ebenezer Baptist Church

777 Elm St.
Macon
31201
478-742-0575
Rev. Henry Kennedy