Mt. Olive Missionary Baptist Church

957 Oglethorpe St.
Macon
31201
478-745-0314
Rev. Timothy W. Price, Sr