Motel

Skyline Motel
2594 Old Gray Hwy.
Macon
31211
478-745-3465